Hạng mục giải thưởng

Tính bền vững
Tính cam kết
Tính tác động
Khả năng lan tỏa
Tính sáng tạo

Tổng quan các tiêu chí đánh giá

Tính cam kết

Tính cam kết, hay mức độ cam kết, độ dài hơi của các dự án/ sản phẩm/ dịch vụ/ ý tưởng CSR của doanh nghiệp

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Mức độ tài chính cam kết
 • Thời gian cam kết
 • Kế hoạch phát triển tương lai
 • Tính minh bạch của dự án

Tính bền vững

Tính bền vững đánh giá khả năng tiếp nối các hoạt động CSR của dự án bởi cộng đồng.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Sự tham gia của cộng đồng
 • Tính lâu dài của tác động
 • Mức độ phụ thuộc vào nhà tài trợ (Nếu nhà tài trợ rút vốn thì dự án còn hay biến mất?)

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo được thể hiện qua những phát kiến mới, những giải pháp đột phá mang tính phát hiện của dự án, sản phẩm/ dịch vụ hoặc ý tưởng CSR.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Vấn đề xã hội được phát hiện mà mong muốn giải quyết
 • Tính sáng tạo trong giải quyết
 • Sự độc đáo của mô hình hoạt động

Tính tác động

Tính tác động đánh giá khả năng tạo ra tác động tích cực và rộng lớn.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Số lượng người hưởng lợi
 • Mức độ thay đổi trong cuộc sống của người hưởng lợi
 • Sự phù hợp với các mục tiêu vĩ mô của Chính phủ và LHQ

Tính lan tỏa

Tính lan toả đánh giá khả năng lan tỏa, nhân rộng, tạo ra cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng và các dự án tương tự.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Cảm hứng nhân văn từ dự án
 • Mô hình hoạt động thuận tiện, sáng tạo, dễ nhân rộng
 • Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng
Hạng mục

Dự án

Tính nhân văn Mô hình hoạt động Tạo cảm hứng và lan tỏa

Hạng mục vinh danh những dự án cộng đồng, CSR hoặc Phát triển bền vững có những sáng kiến đột phá, tạo được tác động sâu rộng, bền vững hoặc giải quyết được những vấn đề cấp thiết của xã hội.

Dự án Truyền cảm hứng

Hạng mục dự án

Hạng mục vinh danh các dự án có khả năng lan tỏa, nhân rộng, tạo ra cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho các dự án tương tự.

Tiêu chí lựa chọn được xem xét bởi:

 • Tính nhân văn của dự án: Mức độ tập trung vào cuộc sống của con người, thể hiện qua tính cấp bách của vấn đề cần giải quyết, khả năng phát hiện ra nhóm đối tượng ít được xã hội quan tâm, giải quyết các vấn đề khó.
 • Mô hình hoạt động: Thuận tiện, sáng tạo, dễ nhân rộng, dự án được thiết kế đơn giản, dễ dàng thực thi, có thể đóng gói để chuyển giao cho các nhóm trong cộng đồng.
 • Tạo ra cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho các dự án tương tự:
  • Ghi chép thành tư liệu, tạo thành bài học cho cộng đồng và người tiếp cận sau dễ dàng áp dụng và thực thi
  • Khả năng truyền cảm hứng và lôi kéo cộng đồng biết hoặc cùng tham gia vào thực thi dự án (cộng đồng gồm các bên như báo chí, đối tác, khách hàng, công chúng….)
  • Câu chuyện nhân và xúc động trên hành trình thực hiện dự án được ghi chép thành tư liệu.

Dự án Bền bỉ

Hạng mục dự án

Hạng mục vinh danh các dự án có thời gian vận hành từ 3 năm trở lên, có số liệu tăng trưởng ổn định với các tiêu chí ban đầu của dự án (Bao gồm nhưng không giới hạn ở số lượng người hưởng lợi từ dự án, những giá trị lợi ích lâu dài cho con người/ môi trường/ hệ thống y tế, giáo dục, mức cam kết đầu tư hàng năm...).

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Tính bền vững: Vân hành liên tục không gián đoạn trong 3 năm; khối lượng hoạt động thường niên không chênh nhau quá 50% (ngân sách, số hoạt động).
 • Bằng chứng tăng trưởng: Số liệu cho thấy việc tăng trưởng thường niên, ở chất lượng, số lượng hoặc tác động của các hoạt động.
 • Tính cam kết:
  • Thể hiện qua ngân sách đầu tư vào dự án, số lượng nhân sự và thời gian cống hiến cho dự án
  • Thể hiện qua số lượng nhà tài trợ hoặc đối tác cam kết đồng hành
  • Tất cả thông tin được thể hiện thông qua cam kết bằng văn bản/ chính sách của công ty và các đối tác
 • Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng: Có đội ngũ chuyên biệt, có tầm nhìn, sứ mệnh được tuyên bố.

Dự án Triển vọng

Hạng mục dự án

Hạng mục vinh danh các dự án có thời gian vận hành từ 1 năm trở lên, có năng lực tăng trưởng nhanh trên 30% về quy mô, gồm số lượng người tham gia (hưởng lợi và vận hành) và vốn đầu tư.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Bằng chứng tăng trưởng: Số liệu cho thấy việc tăng trưởng thường niên, ở chất lượng, số lượng hoặc tác động của các hoạt động.
 • Tính cam kết:
  • Thể hiện qua ngân sách đầu tư vào dự án, số lượng nhân sự và thời gian cống hiến cho dự án
  • Thể hiện qua số lượng nhà tài trợ hoặc đối tác cam kết đồng hành
  • Tất cả thông tin được thể hiện thông qua cam kết bằng văn bản/ chính sách của công ty và các đối tác
 • Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng: Có đội ngũ chuyên biệt, có tầm nhìn, sứ mệnh được tuyên bố.

Dự án Kịp thời

Hạng mục dự án

Hạng mục vinh danh các dự án có thời gian vận hành từ 1 tháng trở lên, đáp ứng hiệu quả ít nhất 1 nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, xã hội tại một thời điểm nhất định, có sự lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Tính cam kết:
  • Thể hiện qua ngân sách đầu tư vào dự án, số lượng nhân sự và thời gian cống hiến cho dự án
  • Thể hiện qua số lượng nhà tài trợ hoặc đối tác cam kết đồng hành
  • Tất cả thông tin được thể hiện thông qua cam kết bằng văn bản/ chính sách của công ty và các đối tác
 • Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng: Có đội ngũ chuyên biệt, có tầm nhìn, sứ mệnh được tuyên bố.
 • Tính kịp thời của dự án: Mức độ tập trung vào cuộc sống của con người, thể hiện qua tính cấp bách của vấn đề cần giải quyết, khả năng phát hiện ra nhóm đối tượng ít được xã hội quan tâm, giải quyết vấn đề khó.
 • Tốc độ triển khai: Khả năng triển khai nhanh chóng từ lúc phát sinh vấn đề của cộng đồng đến khi dự án bắt đầu hoạt động và tạo tác động.
 • Mô hình hoạt động: Thuận tiện, sáng tạo, dễ nhân rộng, dự án được thiết kế đơn giản, dễ dàng thực thi, có thể đóng gói để chuyển giao cho các nhóm trong cộng đồng.

Dự án Bền vững

Hạng mục dự án

Hạng mục vinh danh các dự án có khả năng tạo được tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng (bao gồm nhưng không giới hạn trong các tác động về môi trường, con người, động vật hoang dã, nền kinh tế Việt Nam...).

Tiêu chí này được xem xét bởi:

 • Mức độ đầu tư: Quy mô đầu tư về tài chính, con người, hạ tầng, chính sách…của Doanh nghiệp đã triển khai cho dự án trong tối thiểu 3 năm gần đây.
 • Tính cam kết dài hạn: Thể hiện qua ngân sách, số lượng nhà tài trợ/ đối tác cam kết đồng hành, các cam kết đầu tư dài hạn của công ty được thể hiện bằng văn bản.
 • Mức độ tác động: Có những bằng chứng về quy mô tác động vượt trội của dự án tới cộng đồng và môi trường.
 • Tính bền vững:
  • Một mô hình tạo được tác động dài hạn và có khả năng cân bằng lợi ích nhiều bên bao gồm nhưng không giới hạn trong doanh nghiệp, đối tác, chuỗi cung ứng, khách hàng, môi trường tự nhiên, người lao động…
  • Thực hiện hoạt động kiểm soát, giám sát, quan trắc các chỉ số tác động của dự án thường xuyên và lâu dài.

Bạn có thấy mình phù hợp với hạng mục Dự án?