Hệ thống giải thưởng

Tính bền vững
Tính cam kết
Tính tác động
Khả năng lan toả
Tính sáng tạo

Tổng quan các tiêu chí đánh giá

Các hạng mục giải thưởng của Human Act Prize được đánh giá dựa trên một số tiêu chí tổng quan

Tính cam kết

Tính cam kết, hay mức độ cam kết, độ dài hơi của các dự án/sản phẩm/ý tưởng CSR của doanh nghiệp

Tiêu chí này được xem xét bởi:

• Mức độ tài chính cam kết

• Thời gian cam kết

• Kế hoạch phát triển tương lai

• Tính minh bạch của dự án

Tính bền vững

Tính bền vững đánh giá khả năng tiếp nối các hoạt động CSR của dự án bởi cộng đồng.Tiêu chí này được xem xét bởi:

• Sự tham gia của cộng đồng

• Tính lâu dài của tác động

• Mức độ phụ thuộc vào nhà tài trợ (Nếu nhà tài trợ rút vốn thì dự án còn hay biến mất?)

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo được thể hiện qua những phát kiến mới, những giải pháp đột phá mang tính phát hiện của dự án,sản phẩm hoặc ý tưởng CSR. Tiêu chí này được xem xét bởi:

• Vấn đề xã hội được phát hiện mà mong muốn giải quyết

• Tính sáng tạo trong giải quyết

• Sự độc đáo của mô hình hoạt động

Tính tác động

Tính tác động đánh giá khả năng tạo ra tác động tích cực và rộng lớn.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

• Số lượng người hưởng lợi

• Mức độ thay đổi trong cuộc sống của người hưởng lợi

• Sự phù hợp với các mục tiêu vĩ mô của Chính phủ và LHQ

Tính lan toả

Tính lan toả đánh giá khả năng lan tỏa, nhân rộng, tạo ra cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho cộng đồng và các dự án tương tự.

Tiêu chí này được xem xét bởi:

• Cảm hứng nhân văn từ dự án

• Mô hình hoạt động thuận tiện, sáng tạo, dễ nhân rộng

• Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng

null