Quy định và Điều khoản Human Act Prize 2023

QUY ĐỊNH CHUNG

3.Kho dữ liệu

Các hồ sơ dự án, sản phẩm/dịch vụ, ý tưởng tham dự giải thưởng sẽ được đăng tải và lưu trữ dài hạn trên website, kho dữ liệu của Giải thưởng cho mục đích truyền thông, lan tỏa, kết nối, học hỏi để hành động vì cộng đồng. Cá nhân/tổ chức dự thi hiểu rõ việc đăng tải, lưu trữ này hoàn toàn phù hợp theo mục đích quảng bá, vận hành giải thưởng đã nêu tại mục 1.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

null